Main Article Content

Authors

The purpose of this study was to determine the mediator role of organizational justice between healthcare workers power distance and organizational alienation. In the research, power distance is independent variable, organizational alienation is the dependent variable, and organizational justice is the mediating variable. The study used convenience sampling to reach 491 employees out of 4974 active employees from 14 public hospitals in Ankara, the capital city of Turkey. A survey was used in this research. The research analysis was carried out using the SPSS package programme. SPSS Process macro was used to determine the effect of mediation and Model 4 was used for mediation. The results of the study showed a positive association between power distance and organizational alienation.Also, the study results show a negative relationship between power distance and perception of organizational justice; It was concluded that there is a negative relationship between organizational alienation and perception of organizational justice. showed.Organizational justice has a significant mediating role in the effect of power distance on organizational alienation.

Gülizar Gülcan Şeremet, Çankırı Karatekin University Çankırı

 

Doctor, Faculty of Health Sciences, Çankırı Karatekin University Çankırı, Türkiye. Bachelor of Health institutions Management, Ankara University, Türkiye, Doctor in Health institutions Management, Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye.

Zekai Öztürk, Yüksek İhtisas University

Professor, Faculty of Health Sciences, Yüksek İhtisas University, Ankara, Türkiye. Bachelor in Business Management, Doctor in Business Management, Hacettepe University, Türkiye.

 

Şeremet, G. G., & Öztürk, Z. (2024). Mediator organizational justice in the relationship between power distance and organizational alienation. Cuadernos De Administración, 40(78), e2013187. https://doi.org/10.25100/cdea.v40i78.13187

Acaray, A., Şevik, N. (2016). Kültürel boyutların örgütsel sessizliğe etkisi üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(4), 1-18. https://doi.org/10.17065/huniibf.310508 DOI: https://doi.org/10.17065/huniibf.310508

Acaray, A. (2019). Örgütsel adalet ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici etkisi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 24, 197-214. https://doi.org/10.18092/ulikidince.510485 DOI: https://doi.org/10.18092/ulikidince.510485

Adams, J. G. (1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299. http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2

Adıgüzel, Z., Küçükoğlu İ. (2020). Çalışma ortamında algılanan iş stresinin işgörenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-16. https://dergipark.org.tr/en/pub/neusbf/issue/55694/646072

Amazue, L. O., Nwatu, O. H., Ome, B. N., & Uzuegbu, C. N. (2016). Relationship between perceived leadership style, organizational justice and work alienation among Nigerian University employees. IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM), 137-146. https://www.iosrjournals.org/iosr-jm/papers/Vol12-issue2/Version-1/P01221137146.pdf

Babür, S. (2009). Turizm sektöründe örgütsel yabancılaşma: Antalya beş yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yök Tez. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., & Bedestenci, H. Ç. (2004). Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü Teori Ve Ampirik Yaklaşım (pp. 88-89). Alfa Akademi Basım Yayın.

Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. http://dx.doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173 DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173

Blader, S. L., Chang, C. C., & Tyler, T. R. (2001). Procedural justice and retaliation in organizations: comparing across nationally the importance of fair group processes. International Journal of Conflict Management, 12(4), 295-311. https://doi.org/10.1108/eb022860 DOI: https://doi.org/10.1108/eb022860

Can, E., Gündüz, Y. (2021). Öğretmenlerin güç mesafesi ve öz yeterlik algıları ile işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişki. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1173-1189. https://doi.org/10.24315/tred.780782 DOI: https://doi.org/10.24315/tred.780782

Cihangiroğlu, N. (2009). Örgütsel bağlılığın belirleyicileri olarak örgütsel adalet ve kararlara katılım [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Colquitt, J. A. (2001a). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.86.3.386 DOI: https://doi.org/10.1037//0021-9010.86.3.386

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., & Ng, K. Y. (2001b). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of applied psychology, 86(3), 425. http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.86.3.386 DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425

Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice. The Academy of Management Perspectives, 21(4), 34-48. https://doi.org/10.5465/amp.2007.27895338 DOI: https://doi.org/10.5465/amp.2007.27895338

Çiçek Sağlam A., Yorulmaz İ., Türkkaş Anasız B., & Çolak İ. (2018). The effect of academic staff’s power distance perceptions on organizational silence. Üniversitepark Bülten, 7(2), 143-166. https://doi.org/10.22521/unibulletin.2018.72.6 DOI: https://doi.org/10.22521/unibulletin.2018.72.6

Daniels, M. A., Greguras, G. J. (2014). Exploring the nature of power distance: implications for micro-and macro-level theories, processes, and outcomes. Journal of Management, 40(5), 1202-1229. http://dx.doi.org/10.1177/0149206314527131 DOI: https://doi.org/10.1177/0149206314527131

Dilixiati, N. (2017). Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: otel çalışanları üzerinde bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Elma, C. (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması- Ankara ili örneği [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ertaş, Ç., Unur, K. (2018). Kültürel değerlerin örgütsel adalet algısına etkisi: otel çalışanları örneği. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 206-239. https://doi.org/10.11611/yead.319420 DOI: https://doi.org/10.11611/yead.319420

Ertekin, P., Özmen, D. (2017). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde işe yabancılaşmayı yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(1), 25-30. https://doi.org/10.5222/HEAD.2017.025 DOI: https://doi.org/10.5222/HEAD.2017.025

Fischer, R., Smith, P. B. (2006). Who cares about justice? The moderating effect of values on the link between organizational justice and work behavior. Applied Psychology: An International Review, 55, 541-562. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00243.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00243.x

Gelfand, M. J., Erez, M., Aycan, Z. (2007). Cross-cultural organizational behavior. Annual Review of Psychology, 58, 479-514. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085559 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085559

Ghosh, A. (2011). Power distance in organizational contexts-a review of collectivist cultures. The Indian Journal of Industrial Relations, 47(1),89-101. https://www.jstor.org/stable/23070557

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management Review, 12(1), 9-22. https://doi.org/10.5465/AMR.1987.4306437 DOI: https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306437

Günsal,E. (2010). Algılanan örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki ve bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Güzel, K. N. (2022). Güç mesafesinin işe yabancılaşmaya etkisi: sağlık çalışanları üzerine bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yök Tez. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Hofstede, G. (1983). National cultures in four dimensions. International Studies Of Management and Organizations, 13(1-2), 46-74. http://dx.doi.org/10.1080/00208825.1983.11656358 DOI: https://doi.org/10.1080/00208825.1983.11656358

Hofstede, G. (1984). Culture’s consequences: International differences in work-related values (Vol. 5). Sage.

Hofstede, G., Hofstede G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations software of the mind intercultural cooperation and its importance for survival. Mc Graw Hill.

Hofstede, G., Mooij M. (2010). The Hofstede model applications to global branding and advertising strategy and research. International Journal of Advertising, 29, 85- 110. https://doi.org/10.2501/S026504870920104X DOI: https://doi.org/10.2501/S026504870920104X

İçerli, L. (2010). Örgütsel adalet: Kuramsal bir yaklaşım. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 67-92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/45195/565960

İrdem, Ş. (2020). Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütsel yabancılaşma davranışı üzerine etkisi: Bir araştırma [Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Jha, A., Kim, Y., & Gutierrez-Wirsching, S. (2019). Formation of cross-border corporate strategic alliances: The roles of trust and cultural, institutional, and geographical distances. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 21, 22-38. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.10.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.10.003

Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim (58-88). Ürün Yayınlar.

Köksal, K. (2018). Örgüt kültürünün örgütsel adalet algısına etkisinde etik ilkelere ilişkin algıların aracılık rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 479-504. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2018239944 DOI: https://doi.org/10.17130/ijmeb.2018239944

Krishnakumar, D., Caskey, R., & Hughes, A. M. (2021). Examining the Influence of Power Distance on Psychological Safety Within Healthcare Teams. Proceedings of the International Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care, 10(1), 194-198. https://doi.org/10.1177/2327857921101130 DOI: https://doi.org/10.1177/2327857921101130

Lambert, E. (2003). The impact of organizational justice on correctional staff. Journal of Criminal Justice, 31(2), 155-168. https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00222-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2352(02)00222-2

Lee, C., Pillutla, M., & Law, K. S. (2000). Power-distance, gender and organizational justice. Journal of Management, 26(4), 685-704. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00052-0 DOI: https://doi.org/10.1177/014920630002600405

Moç, T. (2018). Örgütsel adalet algısının çalışanların işte yabancılaşmaya etkisinde tükenmişliğin ve presenteizmin rolü [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Mottaz, C. J. (1981). Some determinants of work alienation. Sociological Quarterly, 22(4), 515-529. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1981.tb00678.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1981.tb00678.x

Örücü, E., Akgül, V., & Şeker, C. (2019). Personel güçlendirme ve güç mesafesinin, iş yerinde yalnızlık duygusu ile işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: gönen termal örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 882-901. http://dx.doi.org/10.26677/TR1010.2019.217 DOI: https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.217

Örücü E., Gizlier Ö., & Yılmaz C. (2021). Örgütsel adaletin örgütsel yabancılaşma üzerindeki etkisi: Belediye çalışanları üzerinde bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), 600-613. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/62554/897363

Öz, E. (2020). Örgüt yapısının, çalışanların örgütsel sinizm algılarına ve örgütsel yabancılaşma düzeylerine etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/9710/10229876.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sookoo, N. (2014). Perceptions of injustice and alienation dynamics within the workplace. Journal of The Department of Behavioural Sciences, 3(1), 81-99. https://journals.sta.uwi.edu/ojs/index.php/jbs/article/view/431/383

Sulu, S., Ceylan, A., & Kaynak, R. (2010). Work alienation as a mediator of the relationship between organizational injustice and organizational commitment: implications for healthcare professionals. International Journal of Business and Management, 5(8), 27-38. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n8p27 DOI: https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n8p27

Şimşek,M. Ş., Çelik,A., & Akgemci, T. (2014). Davranış Bilimlerine Girişi Ve Örgütsel Davranış (baskı 8, pp. 254-574). Eğitim Yayınevi.

Tekin, Ö. A. (2012). Yabancılaşma ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler: Antalya kemer’deki beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları üzerinde bir uygulama [Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Turan, S., Durceylan, B., & Şişman, M. (2005). Üniversite yöneticilerinin benimsedikleri idari ve kültürel değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 181-202. https://dergipark.org.tr/tr/pub/manassosyal/issue/49971/640600

Türe, A., Akkoç, İ. (2021). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde lider üye etkileşiminin işten ayrılma niyetine etkisinde işe yabancılaşmanın aracılık rolü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(1), 93-108. https://dergipark.org.tr/en/pub/hacettepesid/issue/60872/902534

Uslu, O., Ardıç, K. (2013). Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi? Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 313-338. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1618/20267

Uysaler Alper, L. (2010). Örgütsel yabancılaşmanın örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma eğilimi ile bağlantısı ve yabancılaşma yönetimi [Yüksek lisans tezi, Gebze İleri Teknoloji Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Vanderstukken, A., Caniels, M. C. J. (2021). Predictors of work alienation: differences between hierarchical levels. Career Development International, 26(5). https://doi.org/10.1108/CDI-01-2021-0013 DOI: https://doi.org/10.1108/CDI-01-2021-0013

Yaman, E., Irmak, Y. (2010). Yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güç mesafesi/power dıstance between managers and teachers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 164-172. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19571/208610

Yılmaz, V., Dalbudak, Z. İ. (2018). Araci değişken etkisinin incelenmesi: yüksek hızlı tren işletmeciliği üzerine bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(2), 517-534. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2018239946 DOI: https://doi.org/10.17130/ijmeb.2018239946

Yorulmaz, Y. İ. , Çolak, İ. , Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2018). Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4),671-686. https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/39371/411916

Zengin, Y., Kaygın, E. (2016). örgütsel adalet ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 391-415. https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32964/366328

Received 2023-08-27
Accepted 2024-04-05
Published 2024-03-18